Tùy chọn nhị phân với api

Nghĩa của từ Application - Từ điển Anh - Việt
BẮT ĐẦU TÌM HIỂU NGAY BÂY GIỜ
Bing: Tùy chọn nhị phân với api
Sự gắn vào, sự áp ghép đính đắp tra vào ( (cũng) appliance) the application of a plaster to wound sự gắn vào, sự áp ghép đính đắp tra vào ( (cũng) appliance) the application of a plaster to wound
THƯƠNG MẠI VỚI TÙY CHỌN NHÓM
Tùy chọn nhị phân với api

LẠI LẠI TRẢ LỜI